00 Intro:
Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof
Afdeling van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam Vastgesteld op de ALV van 10 mei 2014.

paginanummers:

00
010203040506070809
10

Bladzijden komen qua tekstindeling precies overeen met de papieren versie van dit Reglement zoals elke tuinder dit overhandigd heeft gekregen.


Notities:
Update:
20161010 (eerste versie)
20161010 (alle artikelen te klikken)
-------- (meerdere interne links binnen deze pagina volgen nog)
Opmerkingen/Foutjes m.b.t. deze webpagina: email-afbeelding

© Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof - 10 mei 2014

01 Huishoudelijk Reglement [top] [inhoud]

Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof
Afdeling van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam Vastgesteld op de ALV van 10 mei 2014.

Artikelen:

01. Huishoudelijk Reglement
02. Begrippen en afkortingen
03. Algemeen
04. Contributie
05. Algemeen Werk
06. Milieu
07. Inrichting tuin
08. Verkeer en paden
09. Overtredingen, boetes en kosten
10. Overdracht bouwsels en beplanting
11. Commissies algemeen
12. Inkoopcommissie
13. Tuincommissie
14. Bouwcommissie
15. Waterbeheercommissie
16. Kantinecommissie
17. Gereedschapscommissie
18. Redactiecommissie
19. ReglementBouwvoorschriften
20. Slotbepalingen

© Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof - 10 mei 2014

02 Huishoudelijk Reglement [top] [inhoud]

Artikel 1 - Huishoudelijk reglement

Dit nieuwe Huishoudelijk Reglement vervangt het Supplement (het Rode Boekje), dat het laatst gewijzigd is op 7 december 2002 en goedgekeurd door het bondsbestuur op 28 april 2003. Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling van Tuinpark Eigen Hof op de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders.
Het Huishoudelijk Reglement is niet in strijd met de Statuten en Reglementen van de Bond. Het Huishoudelijk Reglement bevat dan ook geen minder strenge reglementen dan de bondsreglementen.
Deze nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement verschilt van het eerdere Supplement door het achterwege laten van herhalingen van bondsreglementen. Daarnaast zijn de reglementen vereenvoudigd. Zaken die sterk aan verandering onderhevig zijn, zijn buiten beschouwing gelaten. Deze zaken worden ofwel door het bestuur ofwel door een besluit in de ALV regelmatig bijgesteld. Ook zaken die niet of moeilijk te handhaven zijn, zijn niet opgenomen.
Het doel van het Huishoudelijk Reglement is een goede gang van zaken op ons tuinpark te bevorderen en enig houvast te bieden in conflictsituaties. Tegelijkertijd wordt veel aan de eigen verantwoordelijkheid van de leden overgelaten. Minder regels en meer eigen verantwoordelijkheid van de leden zijn onderdeel van het nieuwe beleid van ons tuinpark.
Verder wordt bepaald hoe het tuincomplex als openbaar wandelpark zal functioneren. Ook dat onderdeel is niet altijd in reglementen te vatten. Bezoekers hoeven ons Huishoudelijk Reglement niet te kennen, maar worden wel geacht geen overlast te geven. Ook hierbij hangt veel af van het initiatief van de individuele leden.
De leden worden wél geacht kennis genomen te hebben van en zich te houden aan dit Huishoudelijk Reglement, naast de veelomvattende en belangrijkere Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders. Mededelingen van het bestuur en de commissies in het mededelingenblad en de vitrinekasten worden eveneens bekend verondersteld.
Voor meer informatie over alle zaken die Eigen Hof betreffen, verwijzen wij naar het mededelingenblad De Snoeischaar en de website www.tuinparkeigenhof.nl

Artikel 2 - Begrippen en afkortingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
Administratieve maatregel: bij Eigen Hof meestal boete genoemd.
Afdeling: tuinpark, behorend tot de Bond van Volkstuinders.
ALV: Algemene Ledenvergadering van de afdeling Eigen Hof van de bond.
AW: Algemeen Werk.

© Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof - 10 mei 2014

03 Huishoudelijk Reglement [top] [inhoud]

Bestuur: bestuur van de afdeling Eigen Hof.
Bond/BVV: Bond van Volkstuinders te Amsterdam
Huishoudelijk Reglement: dit Reglement voor de Afdeling Eigen Hof van de bond.
Lid: persoon die een tuin heeft op Eigen Hof.
Partner: de partner van een lid. Zie voor een uitgebreide omschrijving het Afdelingsreglement art 3 van de bond.
Statuten en Reglementen van de bond:
- Algemeen Reglement (AR).
- Afdelingsreglement.
- Bemiddelingsreglement.
- Tuinreglement (TR).
- Reglement Bouwvoorschriften
- Tuchtreglement.
- Tuinreglement (TR).

Artikel 3 - Algemeen

Het is verboden:
3-a Zonder toestemming van het bestuur drukwerken, aankondigingen of mededelingen op het Tuinpark aan te brengen en/of te verspreiden.
3-b Op het Tuinpark propaganda te maken voor politieke partijen of kerkgenootschappen.
3-c Voor anderen hinderlijke spelen te bedrijven op het terrein van het Tuinpark.
3-d Geluidsapparaten aan te zetten en muziekinstrumenten te bespelen zodanig dat het geluid buiten de tuingrenzen hoorbaar is.
3-e In het algemeen burengerucht te maken.

Artikel 4 - Contributie

4-a Bondscontributie en de Afdelingsbijdrage zijn jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd en worden voldaan aan het afdelingsbestuur (zie: AR13-2). Leden ontvangen hiervoor een jaarnota aan het begin van het jaar.

© Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof - 10 mei 2014

04 Huishoudelijk Reglement [top] [inhoud]

4-b Betaling dient te geschieden ineens of ten hoogste twee gelijke delen. De penningmeester bepaalt wanneer de betaling binnen dient te zijn. Bij uitblijven van betaling gelden artikel 7-4 en 7-5 van het Tuinreglement van de bond.


Artikel 5 - Algemeen Werk

5-a Er wordt jaarlijks een minimum aantal uren algemeen werk vastgesteld door de ALV op voorstel van het bestuur.
5-b Een lid dat verhinderd is, dient dit vooraf te melden op een door de Tuincommissie aangegeven wijze. Een verzuimd uur dient binnen een door de Tuincommissie bepaalde tijd ingehaald te worden.
5-c Het bestuur legt een administratieve maatregel op voor onaangekondigd en/of ongeoorloofd verzuim. De hoogte van deze administratieve maatregel wordt vastgesteld door de ALV.
5-d Het bestuur kan een lid op verzoek voor een bepaalde periode vrijstelling van AW verlenen. Het bestuur zal in haar besluit de mogelijkheid van vervanging voorstellen.
5-e Voor vrijstelling van AW voor leden van 75 jaar en ouder, die minimaal 5 jaar lid zijn, dient een verzoek ingediend te worden bij het bestuur. Indien dit lid een jongere geregistreerde partner heeft, kan deze verzocht worden de plaats van het lid voor het AW in te nemen.

Artikel 6 - Milieu

6-a Voor de verwarming van het tuinhuis dienen de gebruikelijke brandstoffen gebruikt te worden. Hout dient droog en niet geïmpregneerd of geverfd te zijn.

Artikel 7 - De inrichting van de tuin

De leden moeten hun tuin onderhouden en hebben daarbij de volgende regels in acht te nemen:
7-a Houtige gewassen zoals struiken moeten op minstens 0,75 m afstand van de tuingrens (waaronder ook begrepen een sloot) geplant worden en bomen op 2,00 m. Bestaande bomen en struiken vallen niet onder deze regel.
7-b Het is verboden zonder toestemming bomen die op 1.30 meter hoogte een doorsnede van meer dan 10 cm hebben, te rooien, kappen, knotten of

© Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof - 10 mei 2014

05 Huishoudelijk Reglement [top] [inhoud]

kandelaberen (gemeentelijke verordening). Toestemming dient schriftelijk bij het bestuur aangevraagd te worden. Het bestuur verzamelt eenmaal per jaar op een bekend gemaakt tijdstip de kapaanvragen en handelt dit verder met de gemeente af. De verdere procedure wordt langs de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt.
7-c Een boom die gevaar voor zijn omgeving oplevert, dient op aanschrijving van het bestuur binnen een gestelde termijn en op kosten van de huurder gekapt te worden. De huurder van de tuin waarin de boom staat dient de door het bestuur aan te geven procedure te volgen.
7-d Mest-, compost- en tuinafvalhopen dienen uit het zicht van buren en voorbijgangers opgezet te worden.
7-e De grens met aangrenzende tuinen mag alleen met een gladde gespannen draad gemarkeerd worden.
7-f Takken die over een aangrenzende tuin hangen dienen op aanzegging van de huurder van de aangrenzende tuin verwijderd te worden.
7-g Het bestuur kan de huurder van een tuin verplichten maatregelen te nemen tegen woekerende planten, waardoor deze zich niet in de naburige tuinen kunnen verspreiden.
7-h Bepaalde soorten bomen mag men niet hoger dan 5 m laten groeien. Het gaat om de door de ALV vastgestelde soorten: 1. Canadese populier (Populis Canadensis met al zijn cultivars, waaronder Robusta. 2.Italiaanse populier (populus nigra var.Italicum) 3. Alle wilgensoorten (Salix spec.).
7-i Waar een tuin aan een sloot grenst, dient het lid te zorgen voor een goede beschoeiing. De beschoeiing mag niet verduurzaamd worden met impregneermiddelen. De beschoeiing moet voldoen aan de richtlijnen van Waterbeheer en Tuincommissie.
7-j Waar een tuin aan een sloot grenst, dient het lid minimaal eenmaal per jaar (in de herfst) ervoor te zorgen dat de sloot op de juiste diepte gebaggerd wordt. Tot welke diepte gebaggerd moet worden en binnen welke termijn, wordt jaarlijks door het bestuur kenbaar gemaakt.
7-k Waar een tuin aan een sloot grenst, dient een schouwpad van 50 cm vrij gehouden te worden van beplanting.
7-l Bij de ingang van de tuin moet duidelijk zichtbaar het nummer van de tuin zijn aangebracht.
7-m Takkenwallen mogen tot de tuinafscheiding worden geplaatst. Plaatsing langs het gemeenschappelijke pad is niet toegestaan.

Artikel 8 - Verkeer en paden

8-a De paden zijn bestemd voor voetgangers; zij hebben voorrang op het overige verkeer.

© Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof - 10 mei 2014

06 Huishoudelijk Reglement [top] [inhoud]

8-b Voor alle voertuigen geldt een maximale snelheid van 10 km per uur.
8-c Het is verboden met een auto het terrein op te gaan. Het bestuur verleent in uitzonderingsgevallen ontheffing. De betreffende automobilist krijgt in dat geval een kaart die zichtbaar op het dashboard gelegd moet worden.

Artikel 9 - Overtredingen, boetes en kosten

9-a Het bestuur kan bij overtreding van enige verbodsbepaling of niet nakomen van enige verplichting een schriftelijke waarschuwing geven of direct een administratieve maatregel volgens AR, art. 18 opleggen, waarvan de hoogte jaarlijks vastgesteld wordt door de ALV.
9-b Het bestuur kan volgend op een waarschuwing, zoals gesteld in lid a van dit artikel, binnen een bepaalde termijn alsnog een administratieve maatregel opleggen, indien de huurder geen gevolg heeft gegeven aan de waarschuwing.
9-c Bij herhaalde overtreding van dezelfde verbodsbepaling of niet nakomen van enige verplichting waarvoor een waarschuwing is gegeven, kan het bestuur een hogere administratieve maatregel opleggen tot een maximum vastgesteld door de ALV.
9-d Tegen waarschuwingen en opgelegde administratieve maatregelen kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij het bestuur.

Artikel 10 - Overdracht bouwsels en beplanting

10-a Opzegging van de tuin dient te gebeuren door ondertekening van een opzegformulier. Dit formulier is bij het bestuur te verkrijgen of op de website te downloaden. De opzegging is onherroepelijk.
10-b Na de taxatie mag de verkoper geen wijzigingen meer aanbrengen aan bouwsels en beplanting.
10-c Een taxatie van een bouwsel met uitkomst nulwaarde staat gelijk aan een onbewoonbaarverklaring volgens het TR, art. 4-12. Dit artikel verplicht de verkoper het betreffende bouwsel te slopen. Aanvullend voor dit Huishoudelijk Reglement geldt de bepaling dat de sloop dient te gebeuren binnen 1 maand na de akkoordverklaring van de taxatie, waarbij niet- ondertekening binnen 14 dagen als akkoordverklaring wordt beschouwd (zie TR 4-4). Als de sloop niet binnen de gestelde termijn gebeurd is, zal het bestuur het bouwsel laten slopen en de kosten verhalen op het verkopend lid.
10-d Toewijzing van vrijkomende tuinen geschiedt bij voorrang aan gegadigde leden van de eigen afdeling volgens een ranglijst op volgorde van datum van inschrijving voor interne overname. Indien leden van de afdeling geen belangstelling voor een vrijkomende tuin hebben geschiedt toewijzing volgens

© Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof - 10 mei 2014

07 Huishoudelijk Reglement [top] [inhoud]

de wachtlijst voor aspirant-leden, ook op volgorde van inschrijvingsdatum. Het bestuur kan van de regels voor voorrang gemotiveerd afwijken.
10-e Een nieuw lid aanvaardt de tuin, als ook de aangrenzende tuinen en aangrenzende algemene zaken, in de staat waarin die zich op dat moment bevinden.

Artikel 11 - Commissies algemeen

11-a De commissies dienen hun jaarrekening in de eerste week van januari in bij de penningmeester.
11-b De commissies leggen in het in het begin van het jaar een financieel verslag en evaluatie van het afgelopen jaar voor aan de penningmeester. In het najaar overleggen zij een begroting voor het komend jaar. De penningmeester bundelt verslagen en evaluaties en legt die voor aan de ALV.

Artikel 12 - Inkoopcommissie

12-a De inkoopcommissie bestaat bij voorkeur uit tenminste twee leden.
12-b Er mag een door het bestuur te bepalen reserve aangehouden worden als handelsgeld voor de inkopen.
12-c De Inkoop zorgt ervoor dat de termijn van het verleende krediet niet wordt overschreden. De penningmeester blijft echter verantwoordelijk.
12-d Aan het einde van het jaar wordt door de inkoopcommissie, kascommissie en een gedelegeerde van het bestuur de voorraad van de inkoopcommissie opgenomen. De kascommissie mag daarbij aanwezig zijn.
12-e De inkoopcommissie doet alleen inkopen voor bedragen waarin zij zelf kan voorzien of die tot stand komen met medeweten en machtiging van de gedelegeerde van het bestuur.
12-f Zand, aarde, leem en grind in bulk die bij de Inkoop besteld zijn, mogen alleen op de door het bestuur aangewezen plaatsen gestort worden. De besteller moet er voor zorgen dat op tijd een (plastic) zeil van 3 x 4 m op de aangewezen plaats aanwezig is en het materiaal dient binnen 24 uur weggehaald te zijn. Elders verkregen bulkgoederen mogen nergens op het terrein gestort worden, behalve in de eigen tuin.

Artikel 13 - Tuincommissie

© Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof - 10 mei 2014

08 Huishoudelijk Reglement [top] [inhoud]

13-a De tuincommissie bestaat bij voorkeur uit ten minste vijf leden.
13-b De commissie ontwerpt, eventueel in overleg met terzakekundigen, een inrichting- en beheerplan van het gemeenschappelijk groen van het Tuincomplex. Dit plan en eventuele wijzigingen behoeven de goedkeuring van de ALV.
13-c Aan de hand van het beheerplan wordt ieder jaar een omschreven werkplan opgesteld dat aan het bestuur wordt voorgelegd.
13-d De commissie houdt toezicht op naleving van het gestelde in art. 7 van dit reglement (Inrichting van de tuin), waarbij de controle op 7 i-j i.s.m. Waterbeheer uitgevoerd wordt.

Artikel 14 - Bouwcommissie

14-a De bouwcommissie bestaat bij voorkeur uit ten minste drie leden.
14-b De commissie maakt ieder jaar een onderhoudsplan voor alle gemeenschappelijke opstallen, dat aan de ALV wordt voorgelegd.
14-c De commissie beoordeelt het kleurvoorstel van bouwsels bij wijziging.
14-d De commissie bepaalt de plaats van bouwsels bij verplaatsing.
14-e De commissie is verplicht een register bij te houden van alle verstrekte vergunningen van alle nieuw- en verbouw van alle opstallen en alle gascontroles.

Artikel 15 - Waterbeheercommissie

15-a De waterbeheercommissie bestaat bij voorkeur uit ten minste drie leden.
15-b De commissie zorgt ervoor dat de grondwaterspiegel een zo constant mogelijk niveau heeft en handhaaft een door Waternet voorgeschreven peil van de binnensloten.
15-c De commissie controleert jaarlijks het baggeren i.s.m. de tuincommissie (zie art 7j van dit reglement-Inrichting van de tuin).
15-d De commissie houdt i.s.m. de tuincommissie toezicht op de kwaliteit van de beschoeiing (zie art 7i van dit reglement-Inrichting van de tuin).
15-d De commissie taxeert in opdracht van het bestuur de beschoeiing, de septic tanks, zakputten, watermeterputten en de waterleiding buiten het tuinhuis.

Artikel 16 - Kantinecommissie

© Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof - 10 mei 2014

09 Huishoudelijk Reglement [top] [inhoud]

16-a De kantinecommissie bestaat bij voorkeur uit ten minste drie leden.
16-b De commissie beheert het clubhuis waaronder het buffet en het bijhouden van de agenda en houdt toezicht op de gang van zaken.

Artikel 17 - Gereedschapscommissie

17-a De gereedschapscommissie bestaat ten minste uit 1 lid.
17-b De commissie beheert en onderhoudt de voertuigen in eigendom van de afdeling en het gereedschap dat niet onder het beheer van de andere commissies valt.

Artikel 18 - Redactiecommissie

18-a De redactiecommissie bestaat ten minste uit twee Leden.
18-b De commissie heeft tot taak het regelmatig (bij voorkeur minstens 4 x per jaar) laten verschijnen van een mededelingenblad. De redactiecommissie is onafhankelijk.

Artikel 19 - Reglement bouwvoorschriften

19-a Een tuinhuis moet zo gebouwd worden dat minstens één punt van de omtrek van het bebouwde oppervlak de lijn raakt die op 3,50 m van de waterlijn van de aangrenzende sloot ligt. De tuinen 71, 83 en 85 vallen buiten deze regel. Op deze tuinen moet het tuinhuis in overleg met de bouwcommissie op de meest gunstige plek worden gebouwd.

Artikel 20 - Slotbepaling

20-a Dit nieuwe Huishoudelijk Reglement en eventuele wijzigingen hierop dienen vastgesteld te worden door de ALV en daarna door de bond.

© Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof - 10 mei 2014

10 Huishoudelijk Reglement [top] [inhoud]© Huishoudelijk Reglement Tuinpark Eigen Hof - 10 mei 2014